LISENSKURS FORUS

24.05.2022

Vi setter opp lisenskurs til sommeren ved nok påmeldte deltagere.

Oppsatte datoer: 1-3 juli og 12-13 august.

Påmelding sendes til lisakristin.johannessen@rikstoto.no (bindende påmelding), innen 10. juni.

DNTs Lisensbestemmelser

DNTs Løpsreglement

Utdrag fra «Særskilte bestemmelser for lisens» LØPSREGLEMENT §2-1 (DNTs Lisensbestemmelser)

16.

HVORDAN OPPNÅ KJØRE-/MONTÉLISENS Krav til opptak på kurs m.m. Søkeren til kjøre-/montélisens må gjennomføre og bestå lisenskurs som beskrevet nedenfor, arrangert ved totalisator- og regionbaner. For å delta på lisenskurs må søker være fylt 15 år. Det kreves dokumentert erfaring med travsport, samt kjøring og/eller ridning for å delta på lisenskurs. For å gjennomføre praktisk eksamen skal søkeren være fylt 16 år. Utfyllende bestemmelser for lisenskurs utarbeides av DNT i egne retningslinjer. Vilkår for den enkelte lisenskategori må være oppfylt i tillegg til bestemmelsene i dette kapittel.

Kursomfang

Et lisenskurs avvikles med et omfang på minimum 35 klokketimer fordelt på teori og praksis, og med størst vekt på praksis. For søker til både kjøre- og montélisens påbygges kurset med minimum 5 timer praksis. Antallet timer pr. kursdag bør ikke overstige syv (7). For søker til lisenskurs og som innehar gyldig lisens i én løpsart (sulky eller monté), kan kurset begrenses til minimum 14 timers praktisk og teoretisk del, med hovedvekt på praksis. Eksamen avlegges i henhold til gjeldende bestemmelser. side 11 (16) For søkere som tidligere har vært innehaver av kjøre- og/eller montélisens, og som har ridd/kjørt minimum 300 totalisator-/premieløp totalt, kan et begrenset kursomfang tilrettelegges. Kursomfanget skal uansett omfatte en grunnleggende teoretisk del, samt minimum 10 timers praktisk del, med hovedvekt på øvelser i startprosedyrer. Teoretisk og praktisk eksamen skal avlegges i henhold til angitte bestemmelser. Kursledelsen kan når som helst avgjøre at kursdeltaker må gjennomføre kurset i fullt omfang.

Kursavgift: Ordinært lisenskurs, én lisenstype (sulky eller monté): 4.000 / 3.000 (under 18 år) Ordinært lisenskurs begge lisenstyper (sulky og monté): 5.000 / 4.000 (under 18 år) Begrenset lisenskurs: 3.000

Kursledelse

Kursledelse skal nedsettes av kursarrangøren, og skal som et minimum bestå av én autorisert dommer, én autorisert starter og én rutinert kjører og/eller én rutinert rytter. Kursinnhold Lisenskurset består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske opplæringen skal inneholde opplæring i DNTs Løpsreglement og underliggende bestemmelser med betydning for deltakelse i travløp. Den praktiske opplæringen skal bestå av klargjøring og påseling av hest, øvelser i startprosedyrer, samt løpskjøring og/eller ridning. Når den teoretiske og praktiske del av kurset, samt en praktisk tentamen er gjennomført og bestått, kan kandidaten gå opp til eksamen. Kandidater til montélisens skal avlegge obligatoriske fysiske tester i henhold til krav fastsatt av DNT.

Eksamen

Eksamen består av en teoretisk og en praktisk del hvor den teoretiske delen avlegges umiddelbart etter gjennomført kurs. Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve i DNTs Løpsreglement og underliggende bestemmelser med betydning for deltakelse i travløp.. Eksamen avlegges som skriftlig prøve. Prøven kan, ved spesielle behov, avlegges muntlig. Teoretisk eksamen må være bestått før praktisk eksamen kan gjennomføres. Praktisk eksamen skal avlegges i prøveløp senest innen 8 måneder etter gjennomført lisenskurs, og med hest som er startberettiget i totalisatorløp. Søknad om utsettelse på praktisk eksamen skal sendes DNT. Minimumskrav for å bestå den praktiske delen av eksamen er: - hesten godkjennes i henhold til krav for prøveløp gjeldende for sin klasse og rase, jfr. DNTs prøveløpsbestemmelser. - kjøreren/rytteren godkjennes av hovedstarter. - kjøreren/rytteren ikke pådrar seg sanksjoner. side 12 (16) Praktisk eksamen skal avlegges på den bane og/eller for den kursarrangør hvor lisenskurset er gjennomført. Dispensasjon til å gjennomføre praktisk eksamen på annen bane/for annen kursarrangør, kan unntaksvis innvilges etter søknad til kursarrangør. Prøvekjører/rytter tildeles bestemte startspor, som fortrinnsvis skal være ledende spor i tråd med vedtekter for voltestart. For å bestå praktisk eksamen må minimum 2 av inntil 5 kjørte/ridde prøveløp være godkjente innenfor fristen på åtte måneder