Lisenskurs på Forus i september

15.08.2013

Det vil bli avholdt lisenskurs på Forus Travbane i september. Kurset går over 35 timer fra mandag 2. september til mandag 16. september.

Lisenskurset går over 35 timer med teori og praksis. Det vil bli lagt størst vekt på den praktiske delen. Kursdeltagere må selv stille med hest og godkjent utstyr.

For deltagere som ikke er fylt 18 år ved kursets oppstart er lisenskursavgiften kr. 2500,-

For deltagere som er fylt 18 år er avgiften kr. 3500,-

 

 Påmelding til lisakristin.johannessen@rikstoto.no eller 51811950

 

 

Fra Reglementet som finnes på travsport.no

FELLES KRAV FOR KJØRE-/ MONTÉLISENSER

1. Person må være over fylte 16 år, for utstedelse av lisens. Det skal foreligge dokumentasjon på at søkeren tilfredsstiller de medisinske krav fastsatt av DNT for å få eller inneha lisens. Egenerklæring og legeattest sendes DNT på fastsatt skjema hvert 5. år til fylte 60 år, deretter hvert 3. år. For personer over fylte 70 år, kreves en utvidet legeerklæring, som skal fornyes årlig. Når DNT finner det påkrevd, kan legeerklæring kreves oftere.

2. Kjørefarger – draktfarger – skal være godkjente.

3. Annen dokumentasjon som måtte kreves skal være innsendt og godkjent.

ÅRLIG FORNYELSE AV KJØRE- OG MONTÉLISENS

Skjer uten forutgående søknad ved kalenderårets begynnelse til alle som fyller kravene for kjøre-/montélisenser nevnt ovenfor, samt følgende:

1. Kjørt/ridd minimum ett totalisator- og/eller premieløp, eller minimum tre mønstrings- og/eller prøveløp foregående kalenderår.

2. Årlig lisensavgift er betalt.

3. Innehavere av montélisens skal gjennomføre og bestå de til enhver tid gjeldende krav til fysiske tester, fastsatt av DNT.

Når lisensinnehaver ikke har kjørt/ridd totalisator-/premieløp, mønstrings- eller prøveløp foregående kalenderår inndras lisensen, og vedkommende må kjøre/ri nytt godkjent prøveløp før lisensen igjen aktiveres. Lisensinnehaver som har både kjøre- og montélisens beholder begge typene når vedkommende har minst én start i minst én av løpstypene.

Når lisensinnehaver ikke har kjørt/ridd totalisator-/premieløp, mønstrings- eller prøveløp de tre siste kalenderår må vedkommende gjennomføre nytt godkjent lisenskurs.

INNDRAGNING AV KJØRE-/MONTÉLISENS

1. Kjøre-/montélisens kan av DNT inndras for et bestemt tidsrom eller for alltid etter innstilling fra DNTs oppnevnte medisinske rådgivende lege på grunn av sykdom eller helbredssvekkelse som beskrevet i § 2-7 i Løpsreglementet. Når kjører/rytter er nektet å delta i totalisatorløp på medisinsk grunnlag, kan DNT kreve samtykke til å innhente nødvendige opplysninger, begrenset til angjeldende sak.

2. I tilfeller der lisensinnehaver anses ikke å ha tilstrekkelige teoretiske og/eller praktiske kunnskaper, eller manglende fysiske forutsetninger, til forsvarlig å delta i travløp, kan banedommernemnden og/eller DNT inndra lisensen. Når lisens er inndratt på denne måten kreves ny godkjent teoretisk og/eller praktisk eksamen, eller ny gjennomføring av obligatoriske fysiske tester, før lisensen igjen aktiveres.

3. Når kjører/rytter av andre grunner er nektet å delta i totalisatorløp, kan DNT kreve ny godkjent teoretisk og/eller praktisk prøve, eller ny gjennomføring av fysiske tester, før lisensinnehaver igjen kan delta i totalisatorløp.

HVORDAN OPPNÅ KJØRE-/MONTÉLISENS

Kravene beskrevet under det enkelte punkt for den lisensen det søkes om må oppfylles, og søkeren må ha bostedsadresse i Norge. Søkeren må gjennomføre og bestå kurs som beskrevet nedenfor, arrangert ved totalisator- og regionbaner. For å komme inn på kurs må søkeren være over fylte 15 år, For å gå opp til praktisk eksamen skal søkeren minimum være fylt 16 år. Det kreves dokumentert erfaring med travsport, samt kjøring og/eller ridning for å tas inn på lisenskurs.

Kursomfang og avgift

Minimum 35 klokketimer fordelt på teori og praksis med størst vekt på praksis. Kurset skal strekke seg over et tidsrom på minst tre uker, og hvor antallet timer pr. kursdag ikke skal overstige syv.

For søker til både kjøre- og montélisens påbygges kurset med minimum 5 timer praksis. Kursavgift henholdsvis kr. 3500,- eller kr. 4000,-.

For søker til montélisens med gyldig kjørelisens begrenses kurset til 12 timer praktisk del og med en kursavgift på kr. 2500,- Tilsvarende gjelder for søker til kjørelisens med gyldig montélisens.

For søkere som ikke har fylt 18 år ved kursets oppstart er kursavgift på kr 2500,- Eksamen skal avlegges i henhold til angitte bestemmelser.

For søkere som tidligere har vært innehaver av kjøre- og/eller montélisens, og som har ridd/kjørt minimum 300 totalisator-/premieløp totalt, kan et begrenset kursomfang tilrettelegges. Kursomfanget skal uansett omfatte den ordinære teoretiske delen, samt minimum 7 timer praktisk del, med hovedvekt på øvelser i startprosedyrer. Teoretisk eksamen, samt praktisk tentamen og eksamen skal avlegges i henhold til gjeldende bestemmelser. For denne type kurs er kursavgift kr. 2500,-

Kursledelsen kan når som helst avgjøre at kursdeltaker som har fått tilrettelagt et begrenset kurs, må gjennomføre kurset i fullt omfang.

Kursledelse

Kursledelse skal nedsettes av kursarrangøren, og skal minimum bestå av en dommer med autorisasjon A eller B, én starter og én rutinert kjører og/eller én rutinert rytter.

Kursinnhold

Kurset har en teoretisk og en praktisk del.

Den teoretiske delen skal inneholde opplæring i DNTs Reglement og bestemmelser for travsport, med vekt på bestemmelser som angår innmelding og starterklæring, startprosedyrer, utstyr, doping, dyrevelferd, løpskjøring/-ridning samt sanksjonsbestemmelser.

Den praktiske delen skal bestå av klargjøring og påseling av hest, øvelser i volting og startprosedyrer, samt løpskjøring og /eller ridning. Deltagerne skal delta i minimum 10 arrangerte testløp med voltestart, og det skal veksles om spor.

Når den teoretiske og praktiske del av kurset med en praktisk tentamen er gjennomført og bestått, kan kandidaten gå opp til eksamen. Kandidater til montélisens skal gjennomføre fysiske tester i henhold til krav fastsatt av DNT.

Eksamen

Eksamen består av en teoretisk og en praktisk del hvor den teoretiske delen avlegges umiddelbart etter gjennomført kurs.

Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve i Reglement for travsport i Norge, og utfyllende bestemmelser. Eksamen avlegges for og godkjennes av den lokale lisensnemden. Prøven kan, ved spesielle behov, avlegges muntlig.

Dersom teoretisk eksamen ikke bestås må vedkommende gjennomføre nytt kurs.

Praktisk eksamen skal avlegges i prøveløp senest innen 8 måneder etter bestått teoretisk eksamen, og med hest som er startberettiget i totalisatorløp. Søknad om utsettelse på praktisk eksamen skal sendes DNT.

Minimumskrav for å bestå den praktiske delen av eksamen er at:

1. hesten godkjennes innen rammen for prøveløp for sin klasse, jfr. DNTs prøveløpsbestemmelser.

2. kjøreren/rytteren godkjennes av hovedstarter.

3. kjøreren/rytteren ikke pådrar seg sanksjoner.

Praktisk eksamen skal avlegges på den bane og/eller for den kursarrangør hvor lisenskurset er gjennomført. Dispensasjon til å gjennomføre praktisk eksamen på annen bane/for annen kursarrangør, kan unntaksvis innvilges etter søknad til den kursarrangør hvor kursdeltaker har avlagt teoretisk eksamen. Kursarrangør kan tildele prøvekjører/rytter bestemte startspor.

For å bestå praktisk eksamen må minimum 2 av inntil 5 kjørte/ridde løp være godkjente.

DRAKTFARGER

Alle som søker om kjøre-/montélisens skal ha egne, registrerte draktfarger.

Søknad om registrering av draktfarger sendes på spesielt skjema til DNT for registrering. DNT godkjenner eller forkaster forslag til draktfarger. Drakten skal holdes i orden og kun benyttes i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende bestemmelser for drakter.

Når kjørelisensen ikke fornyes, reserveres draktfargene i tre år. Etter tre år blir registreringen strøket, og draktfargene kan tildeles andre.

For Folkehesten vedtas egne bestemmelser.

For draktfarger til ponnilisenser gjelder egne bestemmelser fastsatt i Særskilte bestemmelser for ponnitrav.